Technical University of Kosice (TUKE) je verejná vysoká škola, ktorá sa zaoberá poskytovaním vysokoškolského vzdelávania a medzinárodnou spoluprácou v oblasti výskumu a vzdelávania, spolupracuje s inštitúciami verejného a súkromného sektora a tak reaguje na ich potreby a na potreby celej spoločnosti. TUKE pokrýva široké spektrum potrieb vzdelávania nielen pre región východného Slovenska, ale v mnohých odboroch je jediným centrom vedy, výskumu a vzdelávania nielen na Slovensku, ale aj v strednej Európe.

IDEC je poradenská spoločnosť, ktorá sídli v Grécku v Pireu a zaoberá sa odbornou prípravou, manažérskym poradenstvom, zabezpečovaním kvality a hodnotením IKT pre súkromný a verejný sektor. IDEC participuje na európskych projektoch už 20 rokov a má dlhoročné skúsenosti s európskymi politikami týkajúcimi sa celoživotného vzdelávania a najmä s EQF, ECVET, Europass, EQAVET, validáciou neformálneho a formálneho vzdelávania a národnými reformami systémov vzdelávania a odbornej prípravy.

CECOA je verejné stredisko odborného vzdelávania v Portugalsku, ktoré bolo založené v roku 1986 po dohode medzi IEFP – Inštitútom pre zamestnanosť a odbornú prípravu (verejný orgán pôsobiaci pod Ministerstvom práce, solidarity a sociálneho zabezpečenia, ktorý je zodpovedný za implementáciu národných politík v oblasti zamestnanosti a odborného vzdelávania a prípravy) a CCP – Portugalské združenie obchodu a služieb (sociálny partner zastupujúci obchod a služby).

Social Value UK je národná sieť organizácií, ktoré sa zaoberajú sociálnou hodnotou a sociálnym dopadom. Social Value UK, Veľká Británia, spolupracuje so svojimi partnermi za účelom zlepšiť meranie a riadenie sociálnej hodnoty zo strany organizácií prostredníctvom uplatnenia princípov sociálnej hodnoty. Šírením poznatkov o sociálnej hodnote sa snažia o dosiahnutie zmeny myslenia pri rozhodovaní a nakoniec aj zníženie nerovnosti a zlepšovanie životného prostredia.

Knowledge, Innovation and Strategies Management Club (KISMC), je bulharská nezisková organizácia tvorená akademickými pracovníkmi, expertmi, školiteľmi a poradcami, ktorí sa zameriavajú na podporu inovácií a šírenie vedomostí v Bulharsku a jeho regiónoch. KISMC a jeho členovia sa snažia podporiť spoločnosť založenú na vedomostiach, ktorá by podporovala výskum, vzdelávanie a inovácie. KISMC poskytuje vzdelávacie aktivity pod značkou Innovation Management Academy (IMA). IMA je certifikovaný poskytovateľ školení v oblasti riadenia inovácií.

Politeknika Ikastegia Txorierri (PIT) je škola poskytujúca vyššie vzdelávanie a odbornú prípravu pre študentov aj dospelých v Španielsku. PIT sa zameriava na poskytovanie vzdelávania v oblasti environmentalistiky, telekomunikačných a informačných technológií, robotiky, predaja a manažmentu a mechaniky.

PIT patrí do siete HETEL network, ktorá pozostáva z 23 škôl, ktoré poskytujú odbornú prípravu pre viac ako 12 000 študentov v Baskicku.

PIT je súčasťou obchodnej skupiny Mondragon Group, ktorá pozostáva z 289 spoločností a subjektov a 15 technologických centier.

Cosmic Innovations (Coin)je poradenská spoločnosť na Cypre ponúkajúca širokú škálu služieb, ktoré sú zamerané na preklenutie medzery medzi komerčnými a verejnými alebo európskymi systémami financovania.

COIN ponúka služby v oblastiach od rozvoja podniku a získavania financovania z verejných zdrojov až po oblasť zameranú na zákazníkov a transfer technológií. COIN ponúka vysoko kvalitné služby, pričom sa zameriava na konečné výsledky, čím sa odlišuje od väčšiny poradenských spoločností, ktoré nerealizujú technickú implementáciu a ponechávajú ju na svojich zákazníkov.

European Digital Learning Network – DLEARN – sa zameriava na  výzvy, ktoré prináša digitálna revolúcia z hľadiska nesúladu digitálnych zručností, smerom k inkluzívnej digitálnej spoločnosti. Až 47% obyvateľov Európy nie je dostatočne kvalifikovaných pre prácu s digitálnymi technológiami, avšak v blízkej budúcnosti bude 90% pracovných miest vyžadovať určitú úroveň zručností v tejto oblasti. Ich ciele môžu byť charakterizované 4 slovami: ZDIEĽAŤ, SPÁJAŤ, ROZŠIROVAŤ A ZVYŠOVAŤ. DLEARN zhromažďuje nápady a postupy, zahŕňa rôzne organizácie v Európe, ktoré podporuje a nabáda k rozvoju nových iniciatív a zlepšovaniu vzdelávania v oblasti digitálnych technológií.

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej komisie.
Toto oznámenie reprezentuje výlučne  názor autora a Komisia nenesie zodpovednosť za akékoľvek použitie informácií, ktoré sú v ňom obsiahnuté.