PRÍSTUP

Projekt ROI podporuje otvorené a inovatívne postupy, ktoré umožnia manažérom malých a stredných podnikov získať potrebné informácie o nákladoch a prínosoch WBL a učňovského vzdelávania a to vďaka výpočtu návratnosti investícií do tohto vzdelávania a príručke najlepších postupov vypracovanej na základe  prípadových štúdií najúspešnejších príkladov z praxe.

Digitálny nástroj na vizualizáciu modelu návratnosti investícií vytvorený v rámci projektu bude voľne dostupný pod licenciou Creative Common.

 

 

INOVAČNÉ PRVKY

Inovatívnosť projektu spočíva vo vývoji modelu nákladov a prínosov, ktorý je prispôsobený potrebám malých a stredných podnikov, a ktorý umožní vopred vypočítať návratnosť investícií.

Tento model sa v porovnaní s tradičnými modelmi návratnosti investícií nezameriava len na prínosy pre malé a stredné podniky, ale aj na prínosy pre spoločnosť. Jeho cieľom je jasne znázorniť výsledky vyplývajúce zo vzdelávania na pracovisku na rôznych úrovniach.

Inovatívnosť jednotlivých výstupov projektu je založená na:

ČO MÔŽETE ZÍSKAŤ

  • Ak ste organizácia, ktorá poskytuje odborné vzdelávanie aprípravu, získate model a tiež digitálny nástroj, ktorým môžete motivovať malé a stredné podniky, aby sa zapojili do poskytovania učňovského vzdelá To vám následne uľahčí hľadanie pracovných pozícií v podnikoch pre vašich študentov v rámci učňovskej prípravy.
  • Ak ste inštitúcia zodpovedná za tvorbu politiky v tejto oblasti, model návratnosti investícií a digitálny nástroj vám pomôžu v procese rozhodovania a prijímania rozhodnutí v oblasti podpory a financovania učňovského vzdelávania. Taktiež vám pomôže zapojiť do diskusie aj poskytovateľov odborného vzdelávania a prípravy a sociálnych partnerov cieľom nájsť udržateľnú formu financovania učňovského vzdelávania.

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej komisie.
Toto oznámenie reprezentuje výlučne  názor autora a Komisia nenesie zodpovednosť za akékoľvek použitie informácií, ktoré sú v ňom obsiahnuté.