ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Το έργο ROI προωθεί ανοικτές και καινοτόμες πρακτικές σε μια ψηφιακή εποχή που θα βοηθήσουν τους διαχειριστές ΜΜΕ να ενημερωθούν σχετικά με τα κόστη και τα οφέλη της μάθησης βάσει της εργασίας και της μαθητείας, χάρη στον υπολογισμό του ROI, της απόδοσης της επένδυσης και σε έναν Οδηγό Καλών Πρακτικών με τις πιο επιτυχημένες μελέτες περιπτώσεων.
Τα ψηφιακά εργαλεία που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του έργου θα παραμείνουν διαθέσιμα ως ανοικτοί εκπαιδευτικοί πόροι με Creative Common License.

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Η καινοτόμος δύναμη του έργου είναι η ανάπτυξη ενός μοντέλου για τα κόστη και τα οφέλη, το οποίο θα είναι προσαρμοσμένο στις ιδιαίτερες ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), προκειμένου να υπολογίζεται εκ των προτέρων η απόδοση των επενδύσεων. Σε αντίθεση με την παραδοσιακή ανάλυση ROI, το μοντέλο που παρουσιάζεται από το έργο επικεντρώνεται τόσο στα οφέλη που σχετίζονται με τις ΜΜΕ όσο και στα κοινωνικά οφέλη, προκειμένου να αποδειχθούν σαφώς τα πολυεπίπεδα αποτελέσματα που προκύπτουν από πρακτικές μάθησης βάσει της εργασίας.

 

Τα καινοτόμα στοιχεία των αποτελεσμάτων του έργου είναι:

ΤΙ ΘΑ ΚΕΡΔΙΣΩ

  • Εάν είστε πάροχος ΕΕΚ, θα έχετε στη διάθεσή σας ένα μοντέλο και ένα ψηφιακό εργαλείο για να προωθήσετε τις ΜΜΕ να εμπλακούν στην παροχή μαθητείας. Με αυτό τον τρόπο θα μπορείτε να βρείτε πιο εύκολα θέσεις μαθητείας για τους σπουδαστές σας.
  • Εάν είστε υπεύθυνος για τη χάραξη πολιτικής, θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το μοντέλο και το ψηφιακό εργαλείο για τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, προκειμένου να συζητήσετε τους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς μαθητείας και να ξεκινήσετε διάλογο με τις ΜΜΕ, τους παρόχους ΕΕΚ και τους κοινωνικούς εταίρους ώστε να προσδιορίσετε ένα βιώσιμο τύπο χρηματοδότησης.

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.