Technical University of Kosice (TUKE) е публичен университет, фокусиран върху преподаването и международното сътрудничество в областта на научните изследвания и образованието, като насърчава връзките с институциите в частния и публичния сектор и по този начин отговаря на техните потребности и на обществото като цяло. TUKE се грижи за широк спектър от образователни потребности не само в източно-словашкия регион, но и в цяла Словакия и Централна Европа, тъй като в много специализации той е единственият център на образованието и научните изследвания в тази област.

IDEC е консултантска компания за обучение, разположена в Пирея, Гърция. Дейностите й се състоят от обучение, управленско консултиране, осигуряване на качеството, оценка и развитие на ИКТ решения както за частния, така и за публичния сектор. IDEC е активен през последните 20 години в областта на проектите на ЕС. Той има дългогодишен опит в европейските политики по отношение на ученето през целия живот, и по-специално EQF, ECVET, Europass, EQAVET, валидиране на неформалното и самостоятелното обучение и в националните реформи на системите за образование и обучение.

CECOA е публичен център за професионално обучение, създаден по протокол, подписан през 1986 г. между IEFP – Институт за заетост и професионално обучение (публичен орган към Министерството на труда, солидарността и социалното осигуряване и отговарящ за изпълнението на националните политики по отношение на заетост и ПОО) и CCP – Конфедерация на португалската търговия и услуги (социалния партньор, представляващ сектора на търговията и услугите).

Social Value UK е националната мрежа за всеки, който се интересува от социалната стойност и социалното въздействие.

Работим с нашите членове, за да увеличим счетоводството, измерването и управлението на социалната стойност от гледна точка на хората, засегнати от дейността на организацията, чрез нашите принципи на социалната стойност. Вярваме в свят, в който по-широкото определение на стойността ще промени вземането на решения и в крайна сметка ще намали неравенството и влошаването на околната среда.

Knowledge, Innovation and Strategies Management Club (KISMC),  е организация с нестопанска цел, създадена от академици, професионални експерти, треньори и консултанти, за подпомагане на управлението на знания и иновации в България и подкрепа на иновационната екосистема в региона. КУЗИС и нейните членове се съсредоточават върху обществото, основано на знанието, да допринася в областта на научните изследвания, образованието и иновациите във всички аспекти. Организацията предоставя обучителни дейности под марката на Академията по иовационен мениджмънт (АИМ) – сертифициран доставчик на обучително услуги, акредитиран от Глобалния институт за управление на иновациите (Global Innovation Management Institute), който предлага сертифицирани обучения по управление на иновациите.

Politeknika Ikastegia Txorierri (PIT) е училище за висше образование и професионално обучение, което осигурява висококачествено техническо обучение и обучение за възрастни за над 400 редовни студенти и 1000+ възрастни учащи се (задочно). Колежът специализира в: екологично образование, телекомуникации и информационни технологии, роботика, продажби и търговско управление, механика и механично производство.

PIT принадлежи към мрежата на HETEL от 23 субсидирани училища за професионално образование и обучение в Баската област, осигуряващи професионално образование и обучение на над 12 000 редовни професионални студенти.

PIT функционира като кооперация и е част от групата Mondragon. Това е бизнес група, съставена от 289 компании и организации, и 15 технологични центъра.
PIT operates as a Cooperative and forms part of the Mondragon Group. It is a business group made up of 289 companies and entities and 15 Technology Centres.

Cosmic Innovations (Coin) е динамична консултанска компания, която предлага широк спектър от услуги, които преодоляват разликата между екосистемите на търговското и публичното финансиране на ЕС.

Предоставянето на услуги на Coin варира от развитието на бизнеса и придобиването на публични средства до персонализирано изпълнение, обучение и трансфер на технологии. Всички услуги се предлагат с акцент върху високото качество на резултатите, което отличава Coin от повечето консултантски компании, които се отдалечават от техническите им реализации, оставяйки клиентите си открити.

European Digital Learning Network – DLEARN –  има за цел да прегърне предизвикателствата от цифровата революция по отношение на несъответствието в цифровите умения, към приобщаващо цифрово общество. 47% от европейците не са добре квалифицирани по дигитални умения, но в близко бъдеще 90% от работните места ще изискват известно ниво на дигитални умения и многобройни възможности по отношение на работните места, които ще оформят пазара на труда. Целите на организацията се характеризират с 4 ключови думи: SHARE, CONNECT, MULTIPLY, ENHANCE. DLEARN е колекционер на практики и идеи, събирайки разнообразни организации в Европа, за да отразява и инициира нови инициативи, насочени към валоризация и подобряване на дигиталното обучение.

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само възгледите на автора и Комисията не носи отговорност за каквото и да е използване на съдържащата се в нея информация.