ПОДХОД

Проектът ROI насърчава отворените и иновативни практики в дигиталната ера, които ще дадат възможност на мениджърите на МСП да повишат осведомеността си относно разходите и ползите от дуалното обучение и обучението на работното място, благодарение на изчисляването на тяхната възвръщаемост на инвестициите и Ръководство с добри практики с най-успешните казуси.

Дигиталните инструменти, разработени в рамките на проекта, ще останат достъпни като отворени образователни ресурси под Creative Common License.

 

ИНОВАТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ

Иновативните елементи на проекта са свързани с разработването на модел на разходи и ползи, калибрирани съобразно специфичните нужди на МСП, за да се изчисли предварително възвръщаемостта на инвестициите.

Моделът, разработен по проекта, се различава от традиционния анализ на възвръщаемостта на инвестициите и се фокусира както върху ползите, свързани с МСП, така и върху тези, свързани с обществото, с цел ясно да се демонстрират многостранните резултати, произтичащи от практиките за дуално обучение.

 

Иновативните елементи на основните резултати от проекта са:

КАКВА Е МОЯТА ПОЛЗА?

  • Ако сте организация, която предоставя ПОО, ще имате на Ваше разположение модел и дигитален инструмент за насърчаване на МСП, за да ги ангажирате в осигуряването на обучение на работното място. По този начин ще можете по-лесно да намирате позиции за Вашите обучаващи се.
  • Ако изготвяте политики, ще можете да използвате модела и дигиталния инструмент за вземане на решения, за да обсъдите механизмите за финансиране за обучението на работното място и да се включите в диалог с МСП, предоставящите ПОО и социалните партньори за определяне на формула за устойчиво финансиране.

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само възгледите на автора и Комисията не носи отговорност за каквото и да е използване на съдържащата се в нея информация.